Team

Op 1 januari 2022 is het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal (AC-NGT) ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het AC-NGT heeft een duidelijke taak: het Ministerie voorzien van zowel gevraagd als ongevraagd over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in de samenleving.

De vijf leden van het Adviescollege zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Het team heeft als doel om samenleving goed toegankelijk te maken voor gebarentaligen. Dat zijn dove mensen, en onder andere plotsdove mensen, ouders van dove kinderen en professionals die in NGT gebaren. Dit is beschreven in het Statement van het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal.

Tientallen jaren hebben vele dove mensen en andere gebarentaligen gestreden voor het recht om in eigen taal te kunnen communiceren. Dat gaat niet alleen om NGT-gebruik in de eigen dagelijkse omgeving, maar ook op andere terreinen, zoals:

  • de communicatie door en met de overheid
  • ouderbegeleiding
  • in het onderwijs
  • de rechtspraak
  • in psychische hulpverlening
  • culturele activiteiten

NGT levert een belangrijke bijdrage aan het emancipatieproces van dove mensen en andere gebarentaligen.

Kennismaking met de leden

Joni Oyserman MA (voorzitter)

Gebarentaalwetenschapper en docent Nederlandse Gebarentaal. Ze wil met inzet van haar kennis & ervaring in samenwerking een bijdrage leveren aan het borgen van Nederlandse Gebarentaal in de maatschappij voor gebarentaligen.


Iris Wijnen (lid)

Verbinder/regisseur Diversiteit en Inclusiviteit bij provincie Gelderland èn docent Nederlandse Gebarentaal. Als doof kind groeide Iris op in een horende omgeving zonder toegankelijke taal en informatie. Tot ze in contact kwam met Nederlandse Gebarentaal en er een wereld voor haar open ging. Met deze kennis en ervaringen wil ze zich inzetten voor een toegankelijke samenleving waarin iedereen kan meedoen.


Floris Roelofsen (lid)

Vader van een doof kind en gebarentaalwetenschapper op de Universiteit van Amsterdam. Hij wil zich graag inzetten om zoveel mogelijk informatie en diensten toegankelijk te maken in gebarentaal, om het makkelijker te maken voor iedereen om gebarentaal te leren, en om de zichtbaarheid van gebarentaal in de samenleving te vergroten.


Marijn Krijger (lid)

Door de communicatie met zijn gehandicapte dochter ontdekte hij de mogelijkheden van gebaren. In zijn werk bij GGMD voor Doven en Slechthorende leerde hij de kracht van gebarentaal (NGT). Communicatie en elkaar te begrijpen kan door een breder gebruik van gebarentaal. Daarom is het belangrijk deze (erkende) taal overal zichtbaar te maken en iedereen de kans geven gebarentaal te leren.


Tony Bloem (lid)

Met zijn ervaring in het aanbieden van NGT in allerlei cultuuruitingen wil hij een bijdrage leveren aan de waarde van NGT voor een breed publiek. Als docent aan het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht heeft hij ervaring met bruggen bouwen tussen twee talen (NL en NGT) en culturen (doof en horend).